Tag: อบรมการทำงานบนที่สูง

อบรม การ ทำงาน บน ที่ สูง

อบรมการทำงานบนที่สูง ได้ประโยชน์อะไรบ้าง อบรมอะไร ไม่อบรมผิดไหมอบรมการทำงานบนที่สูง ได้ประโยชน์อะไรบ้าง อบรมอะไร ไม่อบรมผิดไหม

อบรมการทำงานบนที่สูง ใครว่าไม่สำคัญจริงๆ แล้วสำคัญมากเพราะการทำงานบนที่สูงนั้นมีความเสี่ยงที่จะพลัดตกลงมาหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจ รวมถึงความประมาทในการทำงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ จนนำไปสู่การสูญเสีย   การทำงานบนที่สูง หมายถึง สถานที่ปฏิบัติงานโดยมีความสูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป การทำงานบนที่สูงอาจทำให้ลูกจ้างพลัดตกลงมาจนได้รับอุบัติเหตุ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงคือ กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่นและพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือถังรองรับวัสดุปี พ.ศ. 2564 อบรมการทำงานบนที่สูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูงจริง เรียนรู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างมืออาชีพมากที่สุดและได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งอุปกรณ์กันตกชนิดต่างๆ ตามหลักมาตรฐานสากลด้วย ผู้เข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงจะได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาการฝึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัย