Day: September 18, 2022

ไขมันอุดตันเปลือกตา

โรคของดวงตา โรคที่ควรระวังโรคของดวงตา โรคที่ควรระวัง

โรคของดวงตานั้นเป็นอีกหนึ่งในโรคที่อันตรายอย่างมาก เพราะว่าการมองเห็นนั้นสำคัญกับมนุษย์อย่างเราอย่างมากแน่นอน แต่ว่าก็มียังมีอีกหลากหลายคนนั้นที่มักจะมองข้ามในเรื่องนี้ไป และ ส่งผล บางครั้งนั้นกว่าเราจะรู้ตัวนั้นก็สายไปแล้วเพราะว่ารักษาได้ไม่ทัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูถึงเรื่องของโรคของดวงตาที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังกันว่าจะมีโรคชนิดไหนกันบ้าง   ภาวะตาแห้ง   ภาวะตาแห้งนั้นเป็นหนึ่งในภาวะที่การทำงานผิดปกติของต่อมสร้างความชื้นใต้ดวงตา ทำให้ตาของเรานั้นอยู่นาวะแห้งระคายเคืองตา โดนยเกิดจากอายุที่มากขึ้น และ มีการใช้งานด้วงตตามากเกินไปไม่ว่าจะเป็นการจ้องคอมนานมากเกินไป หรือ จ้อง Smart Phone มาเกินไป ซึ่งภาวะตาแห้งนั้นจะมีชื่อเรียกอีกหนึ่งว่า ไขมันอุดตันเปลือกตา ซึ่งเป็นหนึ่งในภาวะที่ส่งผลต่อการมองเห็นได้ด้วยเช่นกัน  โรคต้อกระจก   โรคต้อกระจกนั้นเป็นหนึ่งในโรคที่เกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัยและยังเป็นภาวะที่สร้างปัญหาให้กับการมองเห็นของคนในประเทศได้ด้วยเช่นกัน โดยภาวะต้อกระจากนั้นมาจากหลากหลายปัจจัยอย่างมาก แต่ว่าหลากหลายคนนั้นมองส่าเป็นโรคที่ใกลตัว และ ส่งผลให้การมองเห็นนั้นเริ่มพร่าลง มืดลง จนบางครั้งนั้นอาจจะรักษาได้ไม่ทันการ และทำให้